2012

 

10.2.2012 - Staroboleslavský farní ples

Stalo se již skoro tradicí, že se náš sbor setkává na našem farním plese. Ani letos tomu nebylo jinak. Prožili jsme společně krásný večer. Opět jsme oslavili Ondrovy narozeniny. K poslechu a tanci hrála skvělá kapela Aleše Hávy. Že se ples opravdu líbil svědčilo i to, že lidé odcházeli až v brzkých ranních hodinách.

11.3.2012 - 3.neděle postní - Jmenování kanovníkem

Při dnešní slavnostní mši svaté jsme chtěli udělat radost našemu nově jmenovanému kanovníkovi otci Michalovi. Na závěr po požehnání nám otec Michal poděkoval za "práci", kterou pro farnost děláme... Kromě zpěvů z Taize zazněla i část Stabat Mater od Karla Jenkinse.

24.3.2012 - Duchovní obnova - Brandýs nad Labem

V sobotu se konala duchovní obnova za přítomnosti P.Waserbauera z Prahy a na večerní mši jsme byli pozváni brandýským otcem Janem, abychom tento den slavnostně zakončili svým zpěvem.

31.3.2012 - Smolnice u Loun

Do Smolnice jsme přijeli 6ti auty a byli jsme velice srdečně přijati lidmi, kteří se starají o znovuobnovení památky - kostela, kde jsou, díky jim, zrenovované varhany a část kostela (také statek, ve kterém jsme měli skvělé zázemí). Na koncert jsme byli pozváni našimi přáteli z Loun - sborem Harmonie, která přijede do Staré Boleslavi na Den matek. Naši hostitelé opět nezklamali a připravili pro nás bohaté pohoštění. Společný koncert se velice vydařil a budeme rádi vzpomínat na vše, co jsme ten den prožili.... Díky!

1.4.2012 - Květná neděle

A protože po včerejším koncertě náš varhaník ulehl do postele, požádali jsme zdejší pani varhanici Lukáškovou, aby nám pomohla. Především s liturgií. Pašije jsme zazpívali spolu se třemi profesionálními zpěváky. Myslíme, že to byl úžasný zážitek i pro nás!!!

5.4.2012 - Zelený čtvrtek

Dnes se rozezpíval kostel zpěvy ze Zeleného čtvrtku. Při slavení poslední večeře Páně jsme neměli na Gloria žádného varhaníka a tak zaskočila řádová sestra z Charitního domova. Také lidé nás podpořili a zpívali poněkud více nahlas, než je v Boleslavi zvykem.

7.4.2012 - Bílá sobota

Slavení velikonoční vigilie jsme doprovázeli svým zpěvem v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 20.30hodin. Zpívali jsme skladby, které jsou slyšet jen v tento den. Exultet, čtení z 1.knihy Mojžíšovy, žalm - Mojžíšovo kantikum, Ejhle ti mladí beránci aj.  Po skončení vigilie pro nás hospodyňky připravili milé občerstvení.

8.4.2012 - Zmrtvýchvstání Páně - Kosmonosy

Na slavení slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsme letos byli pozváni naším varhaníkem Ondřejem a také tamním otcem Jiřím. Přesto, že svítilo sluníčko,byla zima. I přes to se nám zpívalo a hrálo velice dobře. Na závěr nám Ondra s Nicol připravili výborné beránky, polité růžovou polevou a s čokoládou - mňam.

28.4.2012 - Audience u císaře Karla I.

Po 12.30h dorazil průvod vojenských historických jednotek za doprovodu Ústřední hudby Armády ČR z brandýského zámku do chrámu Panny Marie Nanebevzaté ve Staré Boleslavi, kde poté začala Audienční mše sv. u Palladia země české s relikvií bl. císaře a krále Karla I. Rakouského. Celebrovali Mons. ThDr. Tomáš Holub - generální sekretář České biskupské konference, kanovník Královské kapituly sv.Petra a Pavla na Vyšehradě, Msgre.Dr.Franz X.Brandmayr - rektor Collegio Teutonico di Santa Maria dell´Anima, Řím, Msgre. Dr.Werner Freistetter - kancléř ordinariátu Armády Rakouské republiky, biskupský vikář, Vídeň, R.D.Mgr.Michal Procházka -  farář a vikář staroboleslavský, kanovník Kapituly sv.Kosmy a Damiána, R.D.Mgr. Tomáš Roule - sekretář pražského kardinála arcibiskupa, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě.

Zazněla Missa III Adama Václava Michny z Otradovic v provedení Chrámového sboru a orchestru VÁCLAV, řídil František Macek.

12.5.2012 - Grilování na zahrádce se sborem HARMONIE

V sobotu jsme se sešli na naší farní zahrádce s našimi hosty - sborem Harmonie z Loun. Společně jsme prožili krásné odpoledne a večer při kterém jsme upevnili naše přátelství, pobavili se  a zazpívali za doprovodu kytary, opekli si buřty a maso, něco málo popili...  Také jsme do budoucna naplánovali naše společné akce, na které se budeme těšit.

13.5.2012 - Den matek

Dnešním dnem vyvrcholilo společné setkání sborů AVE a Harmonie s naším VÁCLAVEM. Popřáli jsme našim maminkám a babičkám k jejich svátku. Průvodní slovo měla Mgr.Nina Nováková, která velice milým způsobem celý koncert moderovala. Vše se zdařilo ke spokojenosti nás všech a každý odjížděl domů plný dojmů a radosti.

26.5.2012 - Udílení svátosti biřmování

Při vigilii Seslání Ducha svatého jsme doprovázeli slavení mše svaté za přítomnosti Mons.Václava Malého, který devíti kandidátům udělil svátost biřmování.

1.6.2012 - Noc kostelů 2012

Letos poprvé se naší sbormistryni splnilo to, co již před rokem začala plánovat - koncert v ambitech mariánského kostela. Za Noci kostelů jsme připravili koncert při svitu svíček (bylo jich asi 150). Kolem 20.45h se i přes svěží vítr začaly plnit ambity lidmi, kteří nás přišli podpořit a poslechnout si několik skladeb, které jsme pro ně přichystali. Všechny se líbily, ale největší odezvu měl Adiemus od Karla Jenkinse v podání Nicol Martinkové. Mnoho lidí nám přišlo poděkovat za nevšední zážitek. V příštím roce si to určitě zopakujeme včetně závěrečné skladby... (Dost možná se z toho stane tradice Noci kostelů). Po koncertě čekalo obecenstvo malé pohoštění, které připravili naši přátelé Vláďa a Jarmilka s rodiči a děvčata ze sboru. Potom se většina lidí odebrala ještě do kostela, kde jsme zazpívali Staroboleslavské "ZDRÁVAS" - otec Michal dal závěrečné požehnání Palladiem - pak zaznělo Tisíckrát pozdravujem tebe... a plni radosti a nadšení, že se dobrá věc podařila, jsme odešli domů.

12.8.2012 - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - Slavnosti Palladia a "Koncert z ambitů"

Pro tuto slavnostní příležitost jsme si připravili od Franze Schuberta - Missa in G. Přesto, že je posazena poměrně vysoko pro soprány, tak se všem zpívala velice dobře. I sólisté odveli "dobrou práci". Mnozí lidé i nezakrývali slzu dojetí... Bohoslužbu celebroval Mons.Karel Herbst. V odpoledních hodinách jsme uspořádali koncert v ambitech, který byl hojně navštíven a lidé museli i stát. Přišlo nám mnoho lidí poděkovat za pozvání i krásný zážitek. Budeme se snažit častěji účinkovat v těchto prostorách, jelikož jsou pro veřejnost zavřeny a mnoho lidí láká se tam podívat.

Plakat - Slavnosti Palladia 2012.pdf

Slavnosti PALLADIA_2012.pdf

17. - 18.8.2012 - 100 let korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské

Na tuto ojedinělou slavnost jsme byli pozváni jako jediný sbor z Čech. Měli jsme tu čest zpívat s mnoha dalšími moravskými sbory - cca 350 lidí a slavit společně liturgii na louce vedle basiliky Panny Marie na Svatém Hostýně. Prožili jsme nádheré dva dny, kdy každý ze sboru byl dojat atmosférou, která tam vládla.

Logo.jpg

vrchol_oslav.pdf

7. - 16.9.2012 - Itálie Gargáno

Tak jako předešlé roky jsme vyjeli do slunné Itálie na Gargáno, 6km od města Vieste - Le Orchidee. Počasí nám přálo. V pátek jsme měli koncert v katedrále ve Vieste, na kterém účinkovalo několik sólových hráčů a zpěváků. Sbor zazpíval 5 skladeb. Letos jsme jeli vyjednávat velký koncert na příští rok a vše se zdařilo. Pozvání jsme dostali, tak se můžeme těšit...

27. - 28.9.2012 - Národní svatováclavská pouť

V předvečer svátku svatého Václava - při příjezdu relikvie, jsme zpívali Litanie k svatému Václavu. Vše probíhalo vcelku dobře, až na to, že jsme byli osloveni, abychom zpěvem doprovázeli již z nádvoří kostela, kde byla úplná tma. Ten, kdo měl telefon, tak si s ním svítil, abychom byli schopni vůbec něco přečíst. Jen to možná vypadalo komicky, když jsme přišli v průvodu do kostela a každý měl v ruce telefon... Na závěr jsme zazpívali Svatováclavský chorál, za doprovodu pískajících varhan. :-) - jak jinak. Varhany na tak významném místě jsou k nepoužití!!! Veliká škoda!

V den svátku jsme poprvé zpívali na hlavní mši svaté ještě s dalšími sbory za doprovodu hudby Hradní stráže a Policie ČR. Byl to opravdu krásný zážitek. Také odpolední meditace u Palladia se vydařila. Byli i tací, že nám přišli na kůr poděkovat. Zvláště za Stabat Mater od Karla Jenkinse. Byl to nevšední zážitek. Díky všem!

9.11.2012 - Posvěcení lateránské baziliky a svátek bl.Karla

V 18.00 hodin jsme zpívali za účasti postulátora procesu blahořečení císařovny Zity Prof. P. Cirilla Debris PhD. na mši svaté a poté jsme měli koncert komorního orchestru Far Musica na brandýském zámku. Mše i koncert byly velice kladně hodnoceny. Koncert sklidil ovace ve stoje...

Pozvánka slavnost 9.11.2012.pdf

25.11.2012 - Slavnost Ježíše Krista Krále - závěr liturgického roku

Závěr liturgického roku byl velice slavnostní. Kromě jiných skladeb zaznělo Haydnovo Te Deum za doprovodu našeho orchestru, které jsme hráli jako premiéru. Vše se zdařilo nejen k radosti celého sboru, ale i přítomných věřících.

15.12.2012 - České vánoce - koncert v zámecké kapli Brandýs n.Labem

Letos jsme od 16 a 19 hodin zpívali a hráli krásné české pastorely z 18.století od T.N.Koutníka, K.Kejklíčka a J.I.Linka a na závěr každého koncertu byla provedena Česká mše vánoční J.J.Ryby. Koncerty dirigoval Zdeněk Klauda a František Macek.

České vánoce - koncerty - 2012 - plakát.doc

16.12.2012 - Vánoční koncert Louny - divadlo

Dostali jsme poprvé pozvání na vánoční koncert do lounského divadla, kde jsme byli jako hosté večera. Poté jsme s lounským a kladenským sborem za doprovodu dechové muziky (jelikož nemají smyčce), zazpívali Rybovu Českou mši vánoční. Lounské divadlo bylo zcela naplněno (260 míst) a ovace byly velké. Díky našim přátelům ze sboru Harmonie, kteří nás pozvali.

Rybova mše 16.12.2012 Louny.pdf

25.12.2012 - Půlnoční mše svatá

Letos poprvé jsme hráli při půlnoční mši svaté Rybovu Českou mši vánoční i s doprovodem našeho orchestru - zazněly housle, violoncello, trubky, varhany a flétna, na kterou nám přišla pomoci Markéta Režová. Sóla zazněla v provedení Marcela Bílá, Tereza Lieblová, Stanislav Předota a Pavel Klečka. Mimo to jsme zahráli dvě pastorely od K.Kejklíčka - sólo zpíval Michal Šesták a od J.I.Linka - Narodil se Kristus Pán. K velké spokojenosti všech jsme se v 1.45 hodin rozjeli ke svým domovům. Sice unaveni, ale šťastni a spokojeni.

Půlnoční mše 2012.jpg

26.12.2012 - České vánoce - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Od 16.00 hodin jsme zpívali jako každý rok vánoční koncert v kostele Panny Marie. Skladby byly stejné, jako na koncertě v zámecké kapli v Brandýse n.L. Českou mši vánoční J.J.Ryby dirigovala Karin Urbanová. To, že se koncert vydařil bylo patrné na závěrečném potlesku lidí ve stoje.

29.12.2012 - Kozly - vánoční koncert

Náš poslední koncert v letošním roce se vydařil. První část koncertu patřila našim hostům - Pěveckému sboru HARMONIE z Loun a pak jsme společně před 150 posluchači předvedli Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby. Koncert měl velký úspěch a sklidili jsme zasloužené ovace.