2013

 

23.2.2013 - Pohřeb P.Stanislav Fišera

V 11.00 hodin začalo rozloučení s P.Stanislavem Fišerem - emeritním děkanem Kolegiátní kapituly sv.Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, kde při mši svaté celbr. Mons. Karlem Herbstem zaznělo Stabat Mater a In Paradisum od Karla Jenkinse a Bedřicha Smetany Moteto I. Perutí mocnou.

ODPOČINUTÍ LEHKÉ DEJ MU PANE.....

P.-Fišer.doc

 

24.2.2013 - ROK VÍRY - Hudebníci z Bakova n.Jizerou a Kosmonos

Při příležitosti vyhlášení Roku víry jsme do Staré Boleslavi pozvali několik sborů a hudebníků. Celý projekt otevřeli hudebníci z Bakova nad Jizerou a Kosmonos. Za doprovodu našeho varhaníka Ondřeje Valenty zpívala Eliška Josifová - soprán, Nicole Martinková - alt a Libor Novák - baryton. I přes nepřízeň počasí dopadlo vše výborně.

 

28.3.2013 - Zelený čtvrtek

Zpívali jsme při večerní mši svaté na památku Poslední večeře Páně, ve které zanechal vrchol své lásky - svatou Eucharistii.

 

29.3.2013 - Velký pátek

Velký pátek není dnem smutku, ale vítězného utrpení Kristova. V žádné liturgii se dnes neslaví eucharistická oběť (mše), avšak prastará a působivá liturgie o utrpení a smrti Páně. Je to slavnost Pána, vyvýšeného na kříž. (převzato z Farního zpravodaje farností St.Boleslav a Brandýs n.Labem - březen 2013)

 

30.3.2013 - Bílá sobota

Také při vigilii Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsme byli přítomni a svým zpěvem jsme oslavovali Zmrtvýchvstalého Krista.

Vigilie slavená během oné svaté noci, v níž Pán vstal z mrtvých, se pokládá za "matku všech posvátných vigilií". Optimálním začátkem není ta hodina, která nám vyhovuje, ale která optimálně vyhovuje rázu bohoslužebného dění, je to noční slavnost, "svátostné zpřítomnění Velké noci, v níž s Kristem jdeme ze tmy do svítání. (Převzato ze Zpravodaje farností St.Boleslav a Brandýs n.L.-březen 2013)

 

6.4.2013 - Smolnice u Loun

Na pozvání paní Vrchlavské z tamního Spolku pro záchranu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici a našeho spřáteleného sboru Harmonie z Loun a jejich sbormistra Jiřího Kurky jsme opět zpívali při odpolením koncertě od 16 hodin. Tentokrát jsme využili opravených varhan, na které nás doprovázel varhaník Ondřej, který sklidil velké ovace. Koncert byl krásný a velice milé bylo setkání s našimi přáteli, kteří pro nás po koncertě připravili výborné pohoštění na statku u Vrchlavských. Díky za vše a těšíme se na další setkání 4. ledna 2014 na provedení Rybovy Vánoční mše....

NKEplakát.pdf

13.4.2013 - Velikonoční posezení

Přesto, že nám letos nevyšel farní ples, farnost se sešla na velikonočním "posezení", které se opravdu vydařilo. Konalo se v sále v Hlavenci od 19.30 hodin, při němž hrála skvělá muzika Aleše Hávy.

14.4.2013 - Chrámový sbor Březolupy u Velehradu

V neděli od 10.00 hodin v našem kostle zpíval hostující Chrámový sbor z Březolup. Byli pozváni naším sborem v Roce víry, kdy je možno získat v našich chrámech plnomocné odpustky. Den se vydařil. Společně jsme se zúčastnili prohlídky obou kostelů a zámku v Brandýse. V podvečerních hodinách se vyčerpaní, ale šťastní vraceli zpět ke svým domovům.

Pozvání do St.Bol. 14.4.2013.docx

27.4.2013 - Audience u císaře Karla I.

Ve 12.50 hodin začala slavnostní mše svatá k poctě bl.Karla I., kterou celebroval P.Tomáš Roule - kanovník svatovítský. Zpívali jsme, kromě jiného od Franze Schuberta Messe in G se sólisty Terezou Lieblovou, Ondřejem Sochou a Ivo Michlem. Na varhany doprovázel Drahoslav Gric. Také poprvé zaznělo od Maurice Durufleho Ubi caritas. Po skončení mše svaté se nám dostalo velkého ocenění jak ze strany kněží a města, tak od věřících a posluchačů. Velké díky zaznělo i z úst našeho kamaráda - externího dirigenta Františka Macka, který mši dirigoval. Krásný den byl zakončen zdařilým koncertem na zámku s houslovým virtuosem Václavem Hudečkem.

4.5.2013 - Pontifikální mše svatá - VŠEŇ

V 10.30 hodin jsme doprovázeli hudbou a zpěvem pontifikální mši svatou v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Všeni. (mezi Mnichovo Hradištěm a Turnovem). Celebroval biskup Jan Baxant.

8.5.2013 - Tmaň u Berouna

V den státního svátku jsme byli pozváni na koncert do husitského sboru ve Tmani. Přesto, že nám 1/3 sboru marodí, se koncert vydařil a udělali jsme tím druhým radost.

24.5.2013 - Noc kostelů

Velice vydařený koncert s novým repertoárem. Návštěvníci zcela zaplnili kostel. Letos z důvodu velké zimy se koncert konal v kostele a jak jinak, než při svitu svíček. Slovem doprovázela Mgr.Nina Nováková. Na závěr čekala posluchače sladká odměna a teplý čaj nebo víno.

8.6.2013 - LORETA Praha

V tento slunečný den jsme se vydali do Prahy na Loretu, kde jsme měli možnost shlédnout celý areál včetně klenotnice a večer od 18 hodin jsme naším zpěvem doprovodili mši svatou a po ní jsme měli ještě krátký koncert. Díky panu prof.Marku Valáškovi, který se nám celé odpoledne věnoval.

6. - 26.6.2013 - Natáčení profilového CD

Od 6.června jsme nahrávali v kostele Nanebevzetí Panny Marie naše první profilové CD v režii Františka Macka, které se jmenuje "OHLÉDNUTÍ". Děkujeme všem sponzorům, kteří nám finančně pomohli ke zdárnému natočení a vydání CD a také všem, kteří na nás mysleli ve svých modlitbách. Křest CD plánujeme na 28.9.2013 od 17 hodin při koncertě komorního orchestru Far Musica s Václavem Hudečkem.

4. - 7.7.2013 - VELEHRAD

Od 4. - 7.7.2013 se na Velehradě uskutečnila Celostátní pouť k zakončení Roku sv.Cyrila a Metoděje. Při této příležitosti jsme byli pozváni naším kamarádem a dirigentem Františkem Mackem ke spoluúčinkování na hlavní mši svaté s dalšími 180ti zpěváky, za což mu patří náš velký dík. Potkali jsme se tu i s některými našimi přáteli a známými - P.Tomášem Roulem, Mons.Karlem Herbstem, Mjr.Janem Zástěrou aj.

Po skončení poutě jsme byli hosty Chrámového sboru z Březolup. Prožili jsme krásný víkend, plni duchovního povzbuzení a společných zážitků s našimi přáteli.

15.8. a 18.8.2013 - Slavnosti Palladia

V tento hlavní mariánský, staroboleslavský svátek jsme zazpívali Velehradské ordinárium Františka Macka, které mělo velký úspěch. Nedělní mši celebroval Mons.Dominik kardinál Duka.

1.9.2013 - Oslava narozenin P.Michala Procházky

V tento první zářijový den celá farnost slavila 40cetiny našeho pana vikáře P.Michala Procházky. Zpívali jsme, kromě jiného, i  Velehradské ordinarium Františka Macka. Poté jsme se všichni odebrali na zahrádku za kostel, kde bylo připraveno bohaté občerstvení.

6. - 15.9.2013 - Itálie Vieste

V letošním pozdním létě jsme se opět vydali na dlouhou cestu do jižní Itálie, do města Vieste, kde jsme během našeho týdenního pobytu měli dva koncerty. Hráli jsme - jako každý rok - v katedrále, která byla zcela zaplněna lidmi a pak v nově vystavěném kostele sv.Josefa, kde byla nádherná akustika. Zpívalo a hrálo se nám velice dobře. I počasí nám přálo. Přijeli jsme opálení, odpočatí a spokojení. Pozvání tamního pana biskupa platí i na příští rok. Pojedeme zase???

27.9.2013 Národní svatováclavská pouť

O letošní národní pouti nás čekal opravdu nabitý program. V předvečer svátku sv.Václava jsme hostili studentský sbor ze Stojanova gymnázia SGV Velehrad. Při příjezdu relikvie sv.Václava jsme zpívali Litanie a na závěr jsme si oba sbory zazpívali Svatováclavský chorál.

28.9.2013 - Národní svatováclavská pouť - mariánské náměstí, Slavnostní koncert s Václavem Hudečkem a Křest CD - OHLÉDNUTÍ

Dopoledne jsme zpívali na hlavní mši svaté za doprovodu Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Od 13.30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie při Uctívání Palladia a od 17 hodin začal koncert komorního orchestru Far Musica pod vedením Zdeňka Klaudy. Následoval koncert našeho sboru, který v druhé části dirigoval František Macek a Křest CD. Kmotrem nám byl houslový virtuos Václav Hudeček, který v posledním bloku zahrál od Ludwiga van Beethovena dvě Romance. Vše najdete v Ukázkách skladeb a ve Fotogalerii.

Plakát na svatov.koncert 2013.doc


20.10.2013 - Sedlec u Kutné Hory - katedrála

Dnes jsem měli tu čest zpívat v katedrále v Sedlci u Kutné Hory. Po mši svaté jsme zhlédli památky - Katedrálu, Kostnici a po obědě jsme odjeli do Kutné Hory, kde jsme měli zajištěnu prohlídku katedrály sv.Barbory. Celodenní výlet se nám vydařil, počasí nám přálo a jsme vděčni za to, že jsme mohli pobýt s našimi přáteli, kterým za vše děkujeme.

24.11.2013 - Slavnost Ježíše Krista Krále Stará Boleslav

Při této slavnosti jsme zpívali Velehradské ordinárium Františka Macka st. Te Deum Charpentiera na trubku hrál Ondřej - nejmladší člen sboru.

30.11.2013 - I. Svatohubertská mše

Poslední sobotu v měsíci listopadu, v předvečer první neděle adventní, zazněla v našem chrámu Nanebevzetí Panny Marie lovecká muzika. Společně jsme zazpívali Hubertskou mši od P.Vacka a J.Selementa. Mši celebroval P.Pavel Porochnavec z Lysé n.L. spolu s naším vikářem P.Michalem Procházkou. Poté jsme byli pozváni na výborný kančí guláš a mysliveckou zábavu. Věříme, že se tato myslivecká slavnost stane tradicí...

p_les_013_a4-fcb.pdf

14.12.2013 - České vánoce 2013 - kaple brandýského zámku

Do posledního místa byly vyprodány vstupenky na ojedinělý koncert, který tu ještě nikdo neslyšel. Varhanní koncert J.I.Linka C-dur a Missa Brevis J.Pavlici v našem městě ještě nezazněly. Zpívali jsme spolu s našimi přáteli z Loun - se sborem Harmonie a doprovázel nás KO Far Musica pod vedením Františka Macka.

ČESKÉ VÁNOCE 2013 - plakát.doc

24.12.2013 - Slavnost Narození Páně - půlnoční

Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční. Letos pouze v jediném provedení - o půlnoční mši svaté. Sóla zazpívají - Marcela Bílá - soprán, Tereza Lieblová - alt, Ondřej Holub - tenor, Libor Novák - bas. Doprovází orchestr Václav - housle, violoncello, flétna, trubky, horna, varhany. Kostel byl do jediného místa zcela zaplněn.

25.12.2013 - Slavnost Narození Páně - Skorkov

Dnes jsme si zazpívali koledy v kostele ve Skorkově. Mši svatou celebroval Mons.Karel Herbst.

26.12.2013 - České vánoce 2013 - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Dnešní odpoledne přišlo na koncert mnoho lidí. Kostel byl zcela zaplněn. V úvodu zazněl Varhanní koncert C-dur od Jiřího Ignáce Linka, dále pak několik koled od V.A.Michny z Otradovic a na závěr od Jiřího Pavlici jeho velice známá Missa Brevis. Zpívali členové sborů Harmonie Louny a Chrámový sbor Václav, hráli: varhany Ondřej Valenta a rozšířený komorní orchestr Far Musica pod vedením Františka Macka.

ČESKÉ VÁNOCE 2013 - plakát.doc