2014

4.1.2014 - Smolnice - Novoroční koncert

První koncert v letošním roce jsme zahájili ve Smolnici. Na programu byla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Návštěvníci měli možnost poslechnout si tamní varhany, na které hrál Ondřej Valenta a spojené sbory Václav a Harmonie s malým komorním orchestrem, jejíž členové zpívali a hráli v lodi kostela. Dosáhli jsme skvělého efektu, kdy muzika zněla ze všech stran. Všichni posluchači odešli nadšeni.

27.2 - 2.3.2014 - Radešínská Svratka

O tomto víkendu jsme navštívili otce Pallotini - P.Artura, P.Jozefa a P.Jana v Radešínské Svratce, kde jsme si udělali soustředění a nacvičovali nové, ale i oprašovali staré skladby, které budeme v příštích měsících zpívat a hrát. Byl to náherný čas, který jsme prožili mezi báječnými lidmi. Celou akci jsme zakončili zpěvem na nedělní mši svaté, kterou sloužil P.Jan. Před začátkem mše svaté si s našimi trumpetisty zahrál fanfáry. Cestou zpět jsme se ještě stavili ve Žďáru nad Sázavou na Zelené Hoře. Věříme, že se zase za nějaký čas do Radešínské Svratky vrátíme!

17.4.2014 - Zelený čtvrtek

Zpívali jsme při večerní mši svaté na památku Poslední večeře Páně, ve které zanechal vrchol své lásky - svatou Eucharistii.

 

18.4.2014 - Velký pátek

Velký pátek není dnem smutku, ale vítězného utrpení Kristova. V žádné liturgii se dnes neslaví eucharistická oběť (mše), avšak prastará a působivá liturgie o utrpení a smrti Páně. Je to slavnost Pána, vyvýšeného na kříž. Letos poprvé jsme s panem Stanislavem Předotou a Janem Holubem zazpívali Janovy pašije. Kromě nich zazněli i nové písně.

 

19.4.2014 - Bílá sobota

Také při vigilii Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsme byli přítomni a svým zpěvem jsme oslavovali Zmrtvýchvstalého Krista.

Vigilie slavená během oné svaté noci, v níž Pán vstal z mrtvých, se pokládá za "matku všech posvátných vigilií". Optimálním začátkem není ta hodina, která nám vyhovuje, ale která optimálně vyhovuje rázu bohoslužebného dění, je to noční slavnost, "svátostné zpřítomnění Velké noci, v níž s Kristem jdeme ze tmy do svítání.

3.5.2014 - Audience u císaře Karla I.

V sobotu od 13:00 hodin jsme se zúčastnili slavnostní bohoslužby při příležitosti Audience u císaře Karla I. Zpívali jsme vojenskou mši Mass for Peace od Karla Jenkinse, velšského skladatele a hudebníka. Kromě toho zazněla část z Haydnova Te Deum, Blagoslovi duše moja Gospoda, Ubi caritas od M.Duruflé. Mši celebroval J.Ex.Mons. František Lobkowicz OPraem. Kostel byl zaplněn do posledního místa.

23.5.2014 - Noc kostelů

Letos poprvé jsme si na Noc kostelů pozvali naše přátele a kamarády z lounského sboru HARMONIE, se kterými jsme společně zazpívali několik drobných skladeb od J.Galluse, J.Klazara, J.Haydna, L.Cohena, z Pavlicovy Missa Brevis 3 části - Kyrie, Sanctus a Benedictus, od Karla Jenkinse Adiemus a na závěr při požehnání Palladiem - Staroboleslavské Zdrávas. Koncert byl hojně navštíven a začal ve 21:00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

7.6.2014 - Biřmování

Od 18:00 hodin - jsme doprovázeli svým zpěvem biřmování v kostele Nanebevzetí Panny Marie, celebroval Mons.Karel Herbst. Zaznělo Haydnovo Te Deum, Mackovo Velehradské ordinárium, zpěvy z Taizé, Blagoslovi duše moja Gospoda aj...

15.8. a 17.8.2014 - Slavnosti Palladia

15.8.2014 od 18:00h jame při mši svaté zazpívali od F.Schuberta - Missa in G, Te Deum - J.Haydna aj. 17.8.2014 od 10:00h jsme společně s Českým žesťovým collegiem, varhaník Josefem Prokopem a varhaníkem Ondřejem Valentou provedli Te Deum J.Haydna a za doprovodu smyčců mši Missa in G od Franze Schuberta.

Slavnosti Palladia 2014.pdf

5.-14.9.2014 - Itálie Vieste

Tentokrát jsme se vydali na jih Itálie, abychom zajistili na příští rok pro sbor koncerty na nových místech. Cesta byla úspěšná a již nyní se na nás těší v roce 2015. Pokud bude vše probíhat podle plánu, měli bychom se prezentovat českým skladatelem a hudebníkem Jiřím Pavlicou a jeho Missou Brevis.

28.9.2014 - Národní svatováclavská pouť

Letos jsme zpívali na hlavní mši svaté od 10:00 hodin společně se sborem z Teplic. Zazněla i nová skladba plk.Jana Zástěry, která byla složena ke korunovaci Palladia korunkami požehnanými papežem Františkem. Odpoledne od 16:00 hodin zaznělo velkolepé dílo A.Dvořáka - Sv.Ludmila, ke kterému byli přizváni i někteří členové našeho sboru. Po koncertě jsme dostali od dirigenta Josefa Zadiny pozvání na 27.10.2014 do katedrály na Pražské hradě k témuž provedení díla.

3.10.-5.10.2014 - Radešínská Svratka + Slavkovice

V pátek 3.10. jsme se již po druhé v tomto roce rozjeli do Radešínské Svratky za otci Pallotiny - P.Arturem a P.Janem na soustředění sboru a naše pouť vyvrcholila slavnostní mší sv. v 15:00h ve Slavkovicích, kam jsme byli pozváni P.Vojtěchem a P.Tomášem. Víkend se opravdu po všech stránkách velice zdařil.

27.10.2014 - Katedrála sv.Víta Praha

V předvečer Státního svátku od 18:00h někteří členové našeho sboru a sboru Bojan, společně s dalšími sbory z České Lípy a Liberce, za doprovodu Symfonického orchestru z Liberce, předvedli překrásné dílo Antonína Dvořáka - Svatá Ludmila. Zúčastnili jsme se závěrečné tj.třetí části - Hospodine pomiluj ny... Řídil Josef Zadina.

Svatá Ludmila - text.jpg  Svatá Ludmila - text1.jpg   Svatá Ludmila - text2.jpg

23.11.2014 - Slavnost Ježíše Krista Krále

Na závěr liturgického roku jsme zpívali Mackovo Velehradské ordinarium, Blagoslovi duše moja Gospoda, Kriste náš aj.

29.11.2014 - II. Svatohubertská mše

Již druhým rokem jsme zpívali na Svatohubertské mši svaté za doprovodu Loveckého tria Praha JUDr.Petra Vacka. Celebroval P.Pavel Porochnavec z Lysé n.Labem a P.Michal Procházka. Mj. zazněla Hubertská mše B dur JUDr.Petra Vacka a Josefa Selementa. Na závěr jsme všichni sklidily velké ovace i z řad trubačů.

20.12.2014 - Vánoční koncert - zámek Brandýs n.Labem

Letos od 16:00h a 19:00h na brandýském zámku zazněly české koledy, Pastorely a francouzké koledy.  Také v podání našeho sboru a sboru Bojan za doporovodu komorního orchestru Far Musica jsme provedli oblíbenou Rybovu mši - Hej mistře. Na oba koncerty bylo vyprodáno!

V_no_n_koncert_-_plak_t_doc.pdf

21.12.2014 - Vánoční koncert Mladá Boleslav

Letos poprvé jsme byli přizvání ke spolupráci s mladoboleslavským sborem Boleslav a tamním komorním orchestrem. Společně jsme provedli Oratorium de Noël od C.Saint-Saënse. Budeme se příští rok těšit, že sbor Boleslav nás poctí svou návštěvou také.

Vánoční koncert MB.pdf

 

  

24.12.2014 - Půlnoční mše svatá

Při Půlnoční mši svaté jsme si také zazpívali Rybovu mši - Hej mistře. Sóla zpívali - Marcela Bílá - soprán, Tereza Lieblová - alt, Stanislav Předota - alt, Libor Novák - bas, na varhany hrál - Ondřej Valenta. Doprovázel komorní orchestr Václav a hosté. Kostel byl zcela naplněn...

P_lno_n_m_e_svat_2014-plak_t_doc.pdf

26.12.2014 - Vánoční koncert kostel Panny Marie

V 16:00h jsme si zopakovali koncert, který jsme již provedli na brandýském zámku. Kostel se velmi rychle naplnil posluchači, kteří po skončení koncertu nešetřili chválami... Děkujeme.

27.12.2014 - Vánoční koncert Kozly - Tišice

Toto odpoledne jsem se rozjeli do malého, venkovského kostelíku Všech svatých v Kozlích, kde jsme společně se s našimi přáteli z Loun - se sborem Harmonie provedli krásnou Pavlicovu mši - Missa Brevis. Ohlas byl velkolepý. Kostel "praskal ve švech". Ovacemi a pochvalami posluchači nešetřili... Bylo to jedno z nejkrásnějších vánočních odpolední. 

koncert_2014 Kozly.pdf