2015

3.1.2015 - Smolnice - Novoroční koncert

Tento den jsme ve zcela zaplněném kostele sv.Bartoloměje ve Smolnici zahráli a zazpívali společně se sborem Harmonie z Loun Missa Brevis od Jiřího Pavlici a české koledy. Koncert se velice zdařil a po té následovalo pohoštění, které nám připravili naši přátelé a kamarádi ze sboru Harmonie. :-) díky!

2. - 4.4.2015 - Velikonoční triduum

Již po druhé náš sbor doprovázel svým zpěvem celé Velikonoční triduum, které začínalo Zeleným čtvrtkem - Poslední večeří Páně, přes Velký pátek - dnem smutku a zamyšlení, kdy Ježíš odpočíval v hrobě, až po Jeho slavné Zmrtvýchvstání, které jsme slavili při vigilii na Bílou sobotu. Poté následovalo malé agapé.

25.4.2015 - Audience u císaře Karla I.

Ve 12:30h jsme zpívali při slavnostní mši svaté Messe in G Franze Schuberta aj. Od 19:00h společně se sborem Bojan a Komorním orchestrem Far Musica jsme se účastnili koncertu, na kterém jsme provedli od M.Bartholdyho - Hör mein bitten a od W.A.Mozarta Kyrie z jeho Velké mše. Kostel byl naplněn do posledního místa. Polední mše i večerní koncert se zdařily.

2.5.2015 - Všeň

V tento krásný, slunečný den jsme zpívali při pontifikální mši svaté ve Všeni. Slavnosti předsedala J.E. českobudějovický světící biskup Pavel Posád. Při mši svaté byla provedena Schubertova Messe in G.

7.6.2015 - Slavnost Těla a Krve Páně

Při této slavnosti jsme zpívali nově nacvičenou mši Jiřího Strejce - Missa Lux et Origo  - Světlo a počátek.

3. - 5.7.2015 - Velehradská pouť

Letos jsme byli pozváni hudebníkem a skladatelem panem Františkem Mackem ke spoluprovedení jeho mše K poctě sv.Cyrila a Metoděje na Velehrad. S radostí vzpomínáme na společně strávené chvíle na starobylém Velehradě.

15. a 16.8.2015 - Slavnosti Palladia

Oba dva dny jsme zpívali na mších svatých od 10:00h, při kterých jsme,  kromě drobných skladeb, provedli mši od Jiřího Strejce - Missa Lux et Origo - Světlo a počátek. Počasí nám přálo - bylo 35°C. Na kůru se nesmělo větrat, jelikož jsou varhany zcela vysušené a pak nehrají a tak se kropila i podlaha na kůru. Vtěsnalo se nás tam kolem 33 i s dechovým orchestrem... Odcházeli jsme sice mokří, ale zcela spokojení z dobře vykonaného díla.

27.-28.9.2015 Národní svatováclavská pouť

Tak, jako minulé roky, jsme doprovázeli zpěvem litanií příjezd relikvie sv.Václava v předvečer hlavního svátku. Druhý den od 10:00h jsme společně s Hudbou Hradní stráže pod taktovkou Mgr.plk.Jana Zástěry, sboru Collegium Hortensis z Teplic a Chrámového sboru u sv.Bartoloměje z Kyjí, doprovázeli slavení mše svaté.

Od 14:00h jsme zpívali při Uctívání Palladia v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Od 17:00h se pak uskutečnil Slavnostní koncert, kde jsme společně se sborem Bojan a Komorním orchestrem Far Musica zazpívali F.M.Bartholdyho - Hör mein bitten, dále se pak provedlo 5 Biblických písní od A.Dvořáka a Beethovenův houslový koncert D-dur, při němž vystoupil domácí houslista a letošní jubilant - Čeněk PAVLÍK.

Slavnosti 2015 se opravdu zdařily.

9.-11.10.2015 Vídeň

Sbor Václav zpíval ve Vídni

 

Díky neobvyklému nasazení a vstřícnosti několika lidí žijících v hlavním městě Rakouska se podařila uskutečnit pro Chrámový sbor Václav úžasná událost, moci strávit 2 dny v městě na Dunaji - ve Vídni, uspořádat večerní koncert v kostele Nejsvětějšího Vykupitele a to nejkrásnější, zpívat v pravé poledne při mši svaté ve Svatoštěpánské katedrále.

Svým zpěvem pod vedením Marie Nohynkové jsme přispěli k oslavě Boží, hra na varhany Ondřeje Valenty si vysloužila potlesk a ovace lidí po koncertě i po mši, a nám  všem se dostalo poděkování dokonce v  českém jazyce od Msgr. Franze Schlegla, sloužícího mši svatou.Jsme hrdí, že zde opakovaně bylo jmenováno naše město a Česká  republika, a že jsme i svým zpěvem přispěli k probuzení zájmu nejen o naše město a historii  u krajanů žijících zde, ale i rodilých Vídeňanů, kteří do té doby o Staré Boleslavi nic nevěděli.

Vídeň se nám účastníkům zájezdu ukázala v tom nejhezčím světle a na závěr jsme se s ní rozloučili jak jinak, než zpěvem u sochy W. A Mozarta.


22.11.2015 - Slavnost Ježíše Krista Krále

Na závěr liturgického roku jsme, kromě jiného, zazpívali krásné Velehradské ordinárium Františka Macka st., dále Franze Biebla - Anděl Páně, Jana Zástěry - Klaním se ti vroucně a Jacoba Lécota - Hymnu velkého jubilea.

28.11.2015 - III.Svatohubertská mše

Za doprovodu Loveckého tria Dr.Vacka jsme zazpívali na Svatohubertské mši svaté, která byla na poděkování za zvěř a přírodu.

6.12.2015 - 2.neděle adventní

 O druhé neděli adventní zazněly Roráty - České adventní zpěvy ze 16.století.

20.12.2015 - Adventní koncert Čelákovice

Od 15:00 hodin zazněly v Husově sboru koledy, Pastorely a od J.J.Ryby - Česká mše vánoční - Hej mistře. Kostel Náboženské obce CČSH byl zcela zaplněn.

24.12.2015 - Půlnoční mše svatá

Přesně o půlnoci z 24. na 25.12.2015 zazněla od Jakuba Jana Ryby - Česká mše vánoční. (viz. Plakáty a pozvánky) Děkujeme, že jste s námi oslavili ty nejkrásnější svátky - svátky narození Ježíše Krista. Děkujeme také všem muzikantům, sólistům a varhaníkovi, za skvělé provedení této mše.

26.12.2015 - Vánoční koncert

Od 16:00 hodin zazněly první tóny Fanfár J.I.Linka od našich trubačů. Poté nastoupil sbor Bojan se svým programem. Pak následoval náš sbor s dětmi a na závěr hostující sbor z Mladé Boleslavi Boleslav. Kromě koled a pastorel zaznělo Vánoční oratorium - Oratorio de Noël od Camilla Saint-Saënse s úžasnými sólisty, harfou, za doprovodu komorního orchestru Far Musica pod vedením Zdeňka Klaudy. (viz. Pozvánky a plakáty)